Month: December 2011

[book] The Zen of Social Media Marketing

The Zen of Social Media Marketing: An Easier Way to Build Credibility, Generate Buzz and Increase Revenue (Trục Z của tiếp thị truyền thông xã hội: Một cách dễ dàng để xây dựng lòng tin, tạo được tiếng tăm và đẩy mạnh doanh thu).

Continue reading

Advertisements